Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  BIP Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Informacje
Status prawny lub forma prawnej jednostk
Organizacja jednostki
Przedmiot działalności i kompetencje
Organy
Tryb działania
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Redakcja
Plan działalności Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Raport o stanie zapewniania dostępności
Sprawozdanie finansowe
 Ogłoszenia
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majatku ruchomego 2021-01-22
ARCHIWUM
 Przetargi i zamówienia publiczne
PLATFORMA ZAKUPOWA
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
    2020-12-18 Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług informatycznych
    2020-12-08 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług informatycznych
    2020-10-13 Informacja o wyborze oferty w „Zapytaniu ofertowym nr 7/2020ZO na zakup systemu monitoringu zewnętrznego CCTV z montażem dla Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach".
    2020-10-01 Zapytanie ofertowe na zakup systemu monitoringu zewnętrznego CCTV z montażem dla Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    2020-09-04 Informacja o wyborze oferty w „Zapytaniu ofertowym nr 5/2020ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej”
    2020-08-31 Informacja o zmianie warunków umowy w "Zapytaniu ofertowym nr 5/2020ZO do postepowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej"
    2020-08-24 Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej
    Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług informatycznych dla Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    Zaproszenie na złożenie oferty na świadczenie usług informatycznych
    Informacja o wyborze oferty na malowanie pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    2019-10-21 Zapytanie ofertowe na malowania pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    2019-07-11 Informacja o wyborze oferty na zakup energii elektrycznej
    2019-07-01 Rozeznanie cenowe Zakup energii elektrycznej
    ARCHIWUM
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Archiwum rekrutacji
Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
 Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
A A A


Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 6/2019 RC

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
30.000 EURO

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na „Zakup energii elektrycznej”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

 1.  ZAMAWIAJĄCY:

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice


tel. 52 397 21 61
faks 52 397 22 58

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnice.sdn.gov.pl

2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Zakup energii elektrycznej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono, w formularzu ofertowym

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia 01.11. 2019 r. do dnia 31.10.2020 r.

4.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a także podatek VAT

5.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat

Schroniska dla nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  09.07.2019  r. do godz.9.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „ Rozeznanie cenowe nr 6/201RC do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej”,

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentacji w tym postępowaniu.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

Załączniki:
Formularz ofertowy
 

Zał. nr 1 Wzór umowy

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO

 

Ilość odwiedzin: 905
Nazwa dokumentu: 2019-07-01 Rozeznanie cenowe Zakup energii elektrycznej
Skrócony opis: Zakup energii elektrycznej
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Piesik
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Piesik
Osoba, która wprowadzała dane: Wioletta Piesik
Data wytworzenia informacji: 2019-07-01 13:43:37
Data udostępnienia informacji: 2019-07-01 13:43:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 14:07:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...