Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  BIP Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Informacje
Status prawny lub forma prawnej jednostk
Organizacja jednostki
Przedmiot działalności i kompetencje
Organy
Tryb działania
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Redakcja
Plan działalności Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Raport o stanie zapewniania dostępności
Sprawozdanie finansowe
 Ogłoszenia
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majatku ruchomego 2021-01-22
ARCHIWUM
 Przetargi i zamówienia publiczne
PLATFORMA ZAKUPOWA
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
    2020-12-18 Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług informatycznych
    2020-12-08 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług informatycznych
    2020-10-13 Informacja o wyborze oferty w „Zapytaniu ofertowym nr 7/2020ZO na zakup systemu monitoringu zewnętrznego CCTV z montażem dla Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach".
    2020-10-01 Zapytanie ofertowe na zakup systemu monitoringu zewnętrznego CCTV z montażem dla Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    2020-09-04 Informacja o wyborze oferty w „Zapytaniu ofertowym nr 5/2020ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej”
    2020-08-31 Informacja o zmianie warunków umowy w "Zapytaniu ofertowym nr 5/2020ZO do postepowania na udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej"
    2020-08-24 Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej
    Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług informatycznych dla Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    Zaproszenie na złożenie oferty na świadczenie usług informatycznych
    Informacja o wyborze oferty na malowanie pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    2019-10-21 Zapytanie ofertowe na malowania pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
    2019-07-11 Informacja o wyborze oferty na zakup energii elektrycznej
    2019-07-01 Rozeznanie cenowe Zakup energii elektrycznej
    ARCHIWUM
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Archiwum rekrutacji
Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
 Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
A A A


Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 8/2019ZO

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
30.000 EURO

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na „Malowanie pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

 1.  ZAMAWIAJĄCY:

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice


tel. 52 397 21 61
faks 52 397 22 58.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnice.sdn.gov.pl, www.osrodekchojnice.sisco.info

2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Malowanie pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach (część parteru i pierwsze piętro) zgodnie z projektem kolorystyki, załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do formularza ofertowego.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 12.12.2019 r.

4.  KRYTERIA WYBORU OFERT:

Najniższa cena za cały przedmiot zamówienia

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty a także podatek VAT

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za cały przedmiot zamówienia.

5.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Sekretariat

Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć (listownie lub osobiście) w terminie do dnia  30.10.2019 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, w języku polskim w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr 8/2019ZO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Malowanie pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach”

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania ofert,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- wykaz robót budowlanych (Minimum 2 roboty polegające na malowaniu pomieszczeń o wartości min. 50.000,00 zł każda) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; zał. Nr 7 do Formularza ofertowego,

- kserokopię opłaconej polisy aktualnej na czas trwania prac , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Zał. nr 1 Projekt kolorystyki

Zał. nr 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 3 Malowanie szkoły-parter-przedmiar

Zał. nr 4 Malowanie szkoły-I piętro-przedmiar

Zał. nr 5 Wzór umowy

Zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

Zał. nr 7 Wykaz wykonanych robót

Ilość odwiedzin: 739
Nazwa dokumentu: 2019-10-21 Zapytanie ofertowe na malowania pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
Skrócony opis: Zapytanie ofertowe na malowania pomieszczeń szkoły Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Piesik
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Piesik
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Łupaczewski
Data wytworzenia informacji: 2019-10-21 11:13:52
Data udostępnienia informacji: 2019-10-21 11:13:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-01 10:18:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...